Thuận Quảng Thời Tây Sơn

Trước khi trở thành kinh đô của triều Nguyễn đầu thế kỷ XIX, Phú Xuân-Huế đã từng đóng vai trò là thủ phủ, Đô thành của xứ Đàng Trong thời các chúa Nguyễn, kinh đô của triều đại Tây Sơn. Tuy nhiên, diện mạo của thành Phú Xuân trong giai đoạn này như thế nào thì đến nay vẫn là một vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều người.
Tại hội thảo khoa học “Thuận Quảng thời Tây Sơn” do Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức vừa qua, TS. Phan Thanh Hải đã giới thiệu và công bố một tấm bản đồ trích trong công trình Quảng Thuận đạo sử tập của Nguyễn Huy Quýnh với những thông tin mới và rất lí thú về quy mô, diện mạo của Đô thành Phú Xuân năm 1785. Bài viết cũng đề cập đến các công trình quan trọng liên quan đến thành Phú Xuân hồi bấy giờ như phủ Kim Long, phủ Dương Xuân…
Mời bạn đọc xem bài viết tại đây:
http://hueworldheritage.org.vn/TTBTDTCDH.aspx?TieuDeID=127&l=vn&KenhID=0&TinTucID=2799

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*